Sąvokos ir sąlygos

1. Reikšmės
1.1 „įmonė” – UB Purepro LT
1.2 „Klientas” yra privatus asmuo, užsisakantis įmonės siūlomas DNR tyrimų paslaugas, kuris nesudaro su įmone verslo, profesinių ar viešųjų paslaugų sutarčių.
1.3 „Paskirtasis asmuo” yra dokumentuose nurodytas asmuo, kuris gaus testo rezultatus.
1.4 „Mėginių paėmėjas” yra asmuo, paimantis mėginį.
1.5 „Paslauga” yra viena ar daugiau siūlomų DNR tyrimų paslaugų.
1.5.1 „Standartinė paslauga” yra laiko trukmė, apimanti DNR testo medžiagos gavimą, analizavimą ir testo rezultatų pateikimą.
1.5.2″Express paslauga” yra greitoji standartinės paslaugos versija.
1.5.3 „Terminas” yra procesas, apimantis, laiką nuo mėginio paėmimo iki jo pristatymo į Įmonės laboratoriją, kurio metu atsakingi asmenys arba specialistai gali garantuoti paimto mėginio vientisumą ir grynumą ir atsakymo pateikimą.
1.5.4 “Namuose atliekamas testas” yra, bet koks Standartinės ar Express paslaugos testas, kuris nėra oficiali paslauga. Namuose atliekamas testas skirtas atvejams, kai rezultatai negali būti naudojami teisme ar, bet kokiems kitiems oficialiems tikslams. Mėginio paėmimą atlieka pats klientas namų sąlygomis. Toks atsakymas naudojamas tik asmeniniams tikslams.
1.6 „Paslaugų užsakymas” yra veiksmas telefonu, gyvai, elektroniniu laišku, paslaugos užsakymo forma ar elektroninėje svetainėje  užsisakant Įmonės paslaugas.
1.7 „Kaina” tai kaina pateikta Įmonės svetainėje.
1.8 „Rinkinys” yra individualiai pritaikytas DNR mėginio paėmimo rinkinys, kurį  Įmonė suteikia Klientui.

2. Šių terminų ir sąlygų taikymas
2.1 Šie terminai ir sąlygos privalo galioti visų kitų terminų ir sąlygų išlygomis, kad ir kokias jas Klientas pateiktų, bet kokiu susitarimu, pirkimu, patvirtinimu ar panašiu dokumentu. Joks Įmonės veiksmas negali byloti apie Kliento sąlygų patvirtinimą. Jei Klientas pateikia kokių nors terminų ir sąlygų, Įmonės terminai ir sąlygos turi būti laikomi pirminiais Įmonės naudai.
2.2 Visi Paslaugų užsakymai turi būti laikomi Klientui pasiūlymu pirkti Paslaugas, laikantis šių terminų ir sąlygų. 
2.3 Paslauga laikoma užsakyta, kuomet Klientas sumoka už Paslaugas pilną paslaugos kainą.  Mokestis už paslaugas yra laikomas  Kliento sutikimu su šiais terminais ir sąlygomis. Išsiųstas elektroninis laiškas patvirtina Užsakymą ir tai reikš, jog Rinkinys bus išsiunčiamas Kliento nurodytu adresu.

3. Sąvokų ir sąlygų apimtis
3.1 Tik sąlygos, nurodytos šiame dokumente gali būti laikomos užsakymo dalimi, išskyrus:
3.1.1 Išskirtiniai terminai ir sąlygos, raštu sutarti tarp Kliento ir įmonės. 
3.1.2 Direktoriaus arba jo paskirtų atsakingų asmenų raštu pasirašytos išskirtinės sutartys.
3.2 Niekas šiuose terminuose ir sąlygose negali varžyti ar išskirti Įmonės atsakomybę už:
3.2.1 mirtį ar sužeidimą, kurį sukėlė Įmonės ar jos, tuo metu dirbančių, darbuotojų aplaidumas.
3.2.2 bet kokia kita atsakomybė, nuo kuriuos negalima atsiriboti dėl įstatymų.
3.3 Šie terminai ir sąlygos nevaržo Kliento kaip vartotojo įstatyminių teisių.
3.4 Jei kuri nors šių terminų ir sąlygų dalis būtų laikoma negaliojančia ar bepretekste jokiu legaliu būdu, likusi terminų ir sąlygų dalis nuo to nenukentės ir bus laikoma galiojančia.
3.5 Išskyrus aukščiau esantį 3.1 punktą, abi šalys sutinka, kad šie terminai ir sąlygos apima visą susitarimą tarp šalių ir Klientas nesiremia jokiais žodiniais ar raštiškais sutikimais, sudarytais Įmonės ar įmonės darbuotojų, ar įmonės agentų.

4. Įmonės atsakomybės
4.1 Esant galimybei, Bendrovė stengsis teikti tyrimus, kuriuos atliks laboratorija, akredituota pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos ISO 17025 ir (arba) Amerikos kraujo bankų asociacijos AABB standartą.
4.2 Bendrovė išsiųs Užsakovui Rinkinius įprastu paštu, jeigu Užsakovas nepateiks prašymo padaryti tai kitu būdu. Rinkinio siuntimo kaina yra įtraukta į Paslaugos Kainą. Kai kurių tyrimų atveju galimi kiti pašto išlaidų apmokėjimo būdai. Bendrovė negali būti laikoma atsakinga už siuntos pristatymo vėlavimus, jeigu jie įvyksta dėl pašto sistemos arba kurjerio kaltės. Jeigu Užsakovas negauna Rinkinio, jis turi pranešti Bendrovei apie tai. Taip pat tikimasi, kad tos šalies pašto sistema informuos Bendrovę apie negautą siuntą per protingą laiką.
4.3 Bendrovė išsiųs Užsakovui visus Rinkinius įprastu paštu, jeigu Užsakovas nepateiks prašymo padaryti tai kitu būdu. Rinkinio siuntimo kaina yra įtraukta į Paslaugos Kainą. Bendrovė negali būti laikoma atsakinga už siuntos pristatymo vėlavimus, jeigu jie įvyksta dėl pašto sistemos kaltės. Jeigu Užsakovas negauna Rinkinio, jis turi pranešti Bendrovei apie tai. Taip pat tikimasi, kad tos šalies pašto sistema informuos Bendrovę apie negautą siuntą per protingą laiką.
4.4 Jeigu Užsakovui arba jo Mėginių ėmėjui bus pristatytas apgadintas Rinkinys arba pažeistos sterilios pakuotės ir Užsakovas nebus kaltas dėl šio apgadinimo arba pažeidimo, Bendrovė nemokamai pateiks naują Rinkinį arba naujas pakuotes. Užsakovas turės aiškiai pažymėti, kad Rinkiniai yra su trūkumais ir turės savo sąskaita grąžinti šiuos defektuotus Rinkinius atgaliniu siuntimu, kad Bendrovė galėtų sunaikinti juos.
4.5 Bendrovė išduos tik vieną Rinkinį pagal vieną Užsakovo Užsakymą. Pateikus prašymą papildomiems Rinkiniams gauti, reikės sumokėti administravimo mokestį priklausomai nuo paskirties šalies (žr. priedą Nr. 1 dėl preliminarių mokesčių).
4.6 Jeigu Užsakovas pateiks mėginius, tačiau laboratorijai nepavyks sudaryti DNR profilį dėl nepakankamo DNR kiekio ar užteršto mėginio ir Bendrovė nebus kalta dėl šio nepakankamumo ar užterštumo, bus taikomas pakartotinio mėginio paėmimo mokestis (žr. priedą Nr.2 dėl mokesčių). Nestandartinio mėginio atveju taikomos įprastinės mažmeninės Kainos papildomai prie standartinio mokesčio.
4.7 Užsakovas supranta ir sutinka su tuo, kad Bendrovė negarantuoja, jog ji pateiks galutinius DNR analize paremto giminystės ryšio tyrimo rezultatus. Neužbaigus giminystės ryšio tyrimo, neįmanoma nuspėti jo rezultato. Užsakovams gavus negalutinius rezultatus, Bendrovė negalės grąžinti jiems pinigų.
4.8 Užsakovas supranta, kad nors Bendrovės atliekamas konkretus tyrimas pasižymi dideliu tikslumu, kaip ir bet kurio tyrimo atveju egzistuoja klaidos arba aplaidumo galimybė. Todėl Užsakovas patvirtina ir sutinka, kad tuo atveju, kai Užsakovas galės pateikti pagrįstą pretenziją dėl žalos, kilusios iš bet kokio Bendrovės veiksmo, pvz. aplaidumo ar kokio nors kito veiksmo, Bendrovės atsakomybė neviršis kainos, sumokėtos už tyrimą ir, kad Užsakovas nelaikys Bendrovę ir jos tarpininkus, tarnautojus bei darbuotojus atsakingais visų tolimesnių pretenzijų dėl žalos atveju. Užsakovas turi teisę pranešti Bendrovei apie bet kokią klaidą ar aplaidumą per trisdešimt dienų nuo tyrimo rezultatų ataskaitos išsiuntimo Paskirtajam asmeniui paštu arba elektroniniu paštu dienos. Bet kokia pagal šį (6.8) punktą kylanti atsakomybė apsiribos sutartyje sutarta Paslaugos kaina.
4.9 Bendrovė neatsako už jokį nuostolį ar žalą, kurią Užsakovas ar bet kuris kitas asmuo patyrė dėl tyrimo rezultatų ataskaitos pateikimo Paskirtajama asmeniui ar kitiems įgaliotiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai Bendrovė buvo aplaidi.
4.10 Bendrovė neatsako už jokį nesugebėjimą arba vėlavimą atlikti tyrimo Paslaugas dėl nekontroliuojamų priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, stichinėmis nelaimėmis, potvyniais, sausromis, audromis, karais, kolektyviniais veiksmais, streikais, lokautais, įrangos, sistemų ir tinklų gedimais (prieigos prie jų nebuvimu), gaisrais, sprogimais, terorizmo ir sabotažo aktais ar kitais įvykiais, kurių neįmanoma kontroliuoti.
4.11 Bendrovė pasilieka teisę atsisakyti teikti savo Palaugas, jeigu ji turi pagrįstų priežasčių manyti, kad biologiniai mėginiai buvo ar bus gauti neteisėtu būdu arba rezultatai bus panaudoti neteisėtais, netinkamais ar neetiškais tikslais arba egzistuoja Bendrovės ir Užsakovo interesų konfliktas arba gali būti kokiu nors kitu būdu sukompromituota Bendrovės Paslaugų kokybė arba Bendrovė turi kitų pagrįstų priežasčių taip elgtis.
4.12 Bendrovės paruošta tyrimo rezultatų ataskaita bus pateikta Paskirtajam asmeniui. Bet kuris ištirtas asmuo turės teisę gauti ataskaitos kopiją. Rašytinės ataskaitos bus išsiųstos Paskirtajam asmeniui elektroniniu paštu, išskyrus tuos atvejus, kai bus nustatyta kitaip. Pateikus prašymą, popierinė (spausdintinė) rezultatų versija bus išsiųsta paštu už papildamą mokestį.
4.13 Bendrovė pasilieka teisę pateikti ir (arba) aptarti rezultatus su:
(a) visais ištirtaisiais asmenimis; arba
(b) motina ar kitu asmeniu, turinčiu tėvų pareigas vaikui, kai ištirtasis asmuo yra vaikas arba kai Paskirtasis asmuo  ar kitas įgaliotas asmuo neperdavė rezultatų ištirtiesiems asmenims be pagrįsto pasiteisinimo.
4.14 Bendrovė visada siekia teikti aukštos kokybės Paslaugas. Jeigu Užsakovas lieka nepatenkintas suteiktomis Paslaugomis, jis gali raštu pateikti skundą Bendrovei. Bendrovė stengsis kuo greičiau išnagrinėti tokį Užsakovo skundą ir išaiškinti savo poziciją. Bendrovė dės visas pastangas, kad kuo geriau išspręstų skundus ar susirūpinimą keliančius dalykus, tačiau Užsakovas turi žinoti, kad bet koks vadovybės priimtas sprendimas yra laikomas galutiniu.

5. Kliento atsakomybės
5.1 Užsakovas atsako už tai, kad tiriamieji asmenys pateiktų Bendrovei visus reikalingus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (jeigu to prašoma), duomenis arba mėginius ir pilnai bei  įskaitomai užpildytų bet kokius Bendrovės prašomus dokumentus. Jeigu Užsakovas neužtikrins minėtųjų dalykų, tyrimo rezultatų pateikimo procesas gali užsivilkinti arba pateikti tyrimo rezultatai gali būti netikslūs, kas gali daryti poveikį įrodomajai tyrimo rezultatų vertei. Susidarius tokioms aplinkybėms, Bendovė neatsakys už jokį tokį užsivilkinimą arba netikslumą. Bendrovė neatsakys už tai tol, kol Užsakovas neištaisys situacijos. Pinigai nebus grąžinami.
5.2 Užsakovas supranta, kad visi DNR testai, kurie yra įsigyti internetu ir kurių DNR mėginiai bus imami namų sąlygomis, nesant tyrimo mėginio ir tapatybės apsaugai, bus skirti tik asmeniniam įsitikinimui ir kad tokio testo rezultatais negalima remtis teisme įrodinėjant ar ginčijant giminystę (tėvystę).
5.3 Jeigu Užsakovas pateiks tokį prašymą, Bendrovė stengsis suteikti Užsakovui kiek įmanoma daugiau informacijos apie jos teikiamas Paslaugas ir išaiškinti Užsakovui kiek įmanoma tiksliau, ką rezultatai rodo ir ko jie nerodo, tačiau Užsakovas turi nuspręsti, ar Bendrovės siūloma paslauga yra tinkama ar netinkama konkretaus tikslo atveju ir Bendrovė pataria Užsakovui pasikonsultuoti su teisininku ar kitu specialistu prieš užsisakant tyrimą, jeigu kyla tokia būtinybė.
5.4 Užsakovas (arba jo Mėginių ėmėjas) atsako už tai, kad jam būtų suteikta bet kokia reikalinga teisinė konsultacija, užtikrinanti žinojimą, jog jis turi teisę gauti ir turėti Bendrovei analizuoti perduodamus biologinius mėginius. 
5.5 Užsakovas sutinka atleisti Bendrovę nuo atsakomybės, kai bus reiškiamos pretenzijos dėl to, kad Užsakovas (arba jo Mėginių ėmėjas) perdavė Bendrovei kokius nors neteisėtu būdu gautus mėginius  ir atlyginti Bendrovei visas išlaidas ir bet kokį nuostolį ar žalą, kurią Bendrovė patirs dėl Užsakovo (arba jo Mėginių ėmėjo), kai šis perduos jai kokius nors neteisėtu būdu gautus mėginius.
5.6 Užsakovas garantuoja, kad visa informacija, pateikiama Bendrovei Paslaugos užsakymo tikslais, yra tiksli ir teisinga bei, kad jam priklauso bet kuri kreditinė/debetinė kortelė, naudojama apmokėjimui už Paslaugą (arba, kad jis turi savininko įgaliojimą naudoti kreditinę/debetinę kortelę Paslaugos apmokėjimui).
5.7 Užsakovas garantuoja, kad jis turi teisę pateikti Bendrovei visą informaciją ir duomenis bei, kad atleis Bendrovę nuo atsakomybės, kai bet kurios trečiosios šalys reikš pretenzijas dėl duomenų saugumo pažeidimo, konfidencialumo susitarimo pažeidimo ar bet kurių duomenų apsaugos įstatymų nesilaikymo.
5.8 Užsakovas atsako už tai, kad Paskirtasis asmuo žinotų apie būtinybę išlaikyti konfidencialumą ir, kad tyrimo rezultatų ataskaitos turinys nebūtų atskleistas jokiems kitiems asmenims, išskyrus ištirtųjų įgaliotus asmenis.
5.9 Užsakovas turėtų sudaryti sutartį su Bendrove tik tuo atveju, jeigu jis nori įsipareigoti laikytis ir būti saistomas šių terminų ir sąlygų.

6. Paslaugų kainos
6.1 Kainos už Įmonės Paslaugas yra nustatomos, keičiamos ir tikrinamos pačios Įmonės. Visos kainos detaliai nurodytos Įmonės svetainėje. Įmonės kainų sąrašą galima rasti tinklalapyje arba paprašyti tiekėjo.
6.2 Express Paslauga – tai papildomas mokestis, kuris yra priskaičiuojamas prie standartinės testo kainos, už atsiradusius papildomus kaštus dėl skubos tvarka daromų testų ir greito jų rezultatų pateikimo.
 
7. Apmokėjimas ir pinigų grąžinimas 
7.1 Įmonė patvirtins Paslaugų Užsakymą tada, kai visa reikiama pinigų suma bus sumokėta Įmonei.
7.2 Jei Klientas pageidauja nutraukti Paslaugų užsakymą prieš mėginių išsiuntimą klientui ir nepraėjus 5 dienų laikotarpiui nuo Paslaugos Užsakymo:
7.2.1 Jis turi Įmonę informuoti apie tai raštu(el. paštu arba standartiniu paštu):
7.2.2 Įmonė grąžins Klientui  pinigus, sumokėtus už jo pasirinktą paslaugą, atskaičius banko komisinius mokesčius ir administracines išlaidas, kurie priklauso individualiai nuo sumėtos sumos.
7.3 Jei Klientas pageidauja nutraukti sutartį, kai DNR mėginių komplektas jau yra išsiųstas klientui bet dar nėra paėjęs 5 dienų terminas nuo sumokėjimo dienos:
7.3.1 Klientui yra grąžinama sumokėta suma, atskaičius banko komisinius mokesčius, siuntimo ir administracines išlaidas, tuo atveju tuomet jeigu klientas grąžina DNR mėginių komplektą neatidarytą ir nepanaudotą.
7.4 Tuo atveju jeigu yra praėję daugiau nei 5 dienos nuo DNR mėginių komplekto gavimo dienos arba jeigu klientas išpakavo/ panaudojo DNR mėginių komplektą ir per nustatytą terminą nepranešė apie norą nutraukti sutartį, pinigai už paslaugą negrąžinami.
7.5 Apmokėti galima kreditine kortele, tiesioginiu banko pavedimu ar grynaisiais pinigais. Mokant kreditine kortele, kreditinės kortelės mokesčius apmoka Įmonė, o visais kitais būdais tuo pasirūpinti turi Klientas. Pinigų suma gauta už užsakytas paslaugas turi būti tokia, kokia yra nurodyta Įmonės Kainų Sąraše.
7.6 Mėginiams atsiųsti Klientas turi 3 mėnesius, skaičiuojant nuo Paslaugos užsakymo  datos. Jei klientas per šį laikotarpį neatsiunčia atgal DNR mėginių paslaugai atlikti, jo sąskaita yra užšaldoma. Paslaugos atnaujinimo mokestis yra 50 eur.
7.7 Atsisakius paslaugos, kai DNR mėginių pristatymas ir atsiskaitymas už paslaugą yra kurjeriui grynais COD ir kuomet DNR mėginių komplektas jau yra išsiųstas kliento nurodytu adresu, administracinis mokestis yra 20 eur., jį privaloma sumokėti per 2 d.d. nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.
7.8 Dėl individualiai pritaikyto DNR mėginių rinkinio kiekvienam klientui, paslauga nepatenka į Nuotolinės prekybos taisyklių taikymo sritį.

8. Laikas ir pristatymas
Klientui paslaugos teikimo  terminas yra nurodytas  svetainėje, prie kiekvienos paslaugos aprašymo. Visi terminai yra nurodyti apytikriai, tokia sąlyga yra keliama todėl, kad neįmanoma užtikrinti ar kurjerių tarnybos ir laboratorijos neužlaikys proceso. Įmonė neatsako už  Paslaugų pristatymo vėlavimus ir laikas nėra svarbiausias sutarties faktorius. 

9. Rizika
Visos rizikos, kartu ir DNR mėginiai, kurie pateikti Klientui, Klientui ir atitenka. Visos teisės į visus testų rezultatus lieka Įmonėje, kol Klientas pilnai neatsiskaito už užsakytą paslaugą.

10. Mėginių saugojimas ir sunaikinimas
Įmonė įsipareigoja sunaikinti visus testuotų asmenų DNR mėginius, be išimties po trijų mėnesių nuo testų rezultatų paskelbimo Numatytajam asmeniui.

11. Autorinės teisės ir intelektualinė nuosavybė
Visų, Įmonės pateiktų, dokumentų, literatūros ir ataskaitų nuosavybės teisės priklauso Įmonei.

Kontaktai:

UAB „PureproLT”
Užnerio g. 1, Kaunas LT-47484
Tel: +370 620 44744
Email: info@easydna.

Pirkinių krepšelis